mig-studio-freitas-3.jpg

The selected works shown are only available

for purchase thru the online Freitas store

ART

Original 

16x12-art-freitas-(MarinaCafe).jpg
art-freitas-By-Chance.jpg
art-freitas-city-Balcony.jpg
art-freitas-Umbrella-Patio.jpg
NY-Freitas.jpg
City-of-Dreams-NY-freitas.jpg
The-6ix-Freitas-art.jpg